Privacyverklaring

Privacyverklaring Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Akara B.V., Postbus 280, 7940 AG Meppel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Verzamelde persoonsgegevens
Jouw privacy is voor ons belangrijk. Wij doen ons uiterste best om je gegevens te beschermen. Om diensten aan jou te kunnen leveren en onze dienstverleningen aan jou te waarborgen, hebben we wel een aantal persoonsgegevens van je nodig. Akara B.V. verwerkt deze persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:
  • Het verlenen en factureren van onze diensten;
  • het verzenden van onze nieuwsbrieven;
  • de afhandeling van je bestelling en je informeren over het verloop daarvan;
  • opslag van klantgegevens in onze databank, om de overeenkomst tussen jou en Akara B.V. te kunnen uitvoeren;
  • het vaststellen van je idenditeit;
  • opslag van klantgegevens in onze databank ter publicatie in de Whois-database;
  • het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren;
  • het verstrekking van informatie of aanbiedingen.
Bewaartermijn gegevens en inzage
Wanneer je dienstverlening bij ons eindigt, bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens. Je hebt recht op inzage van de gegevens die wij van jou hebben nadat je de dienstverlening bij ons hebt beëindigd. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je om een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. Ter bescherming van je privacy verzoeken wij je hierbij om je pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Akara B.V. reageert zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken op jouw verzoek. Akara B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Akara B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld de accountant), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Akara blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Akara B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Toegang website
Om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van deze website, kan je worden gevraagd om persoonlijke en/of organisatiegegevens op te geven. Dergelijke gegevens zullen door Akara B.V. te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld en alleen ten behoeve van de relatie met Akara worden verwerkt.

De website maakt gebruik van cookies, de informatie daarover kun je teruglezen op de pagina met de ‘cookieverklaring’.

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

Vragen?
Voor vragen n.a.v. deze verklaring kun je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van Akara B.V., de gegevens daarvoor vind je op de contactpagina.

Disclaimer
Ondanks het feit dat Akara de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Akara is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie. Akara is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kan géén recht worden ontleend. Indien u onjuistheden of andere onregelmatigheden constateert, of wanneer er enige reden is tot twijfel, vragen wij u dit te melden bij mail@akara.nl zodat wij eventueel maatregelen kunnen nemen.

Links naar andere websites
De website van Akara bevat links naar andere websites die buiten het Akara-domein liggen. Deze links zijn slechts opgenomen ter informatie aan de gebruikers van onze site. Akara is noch verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de andere websites, noch voor de privacybescherming op die sites.

 Inschrijven nieuwsbrief