Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
 1. Opdrachtnemer: de besloten vennootschap Akara B.V, verder ook te noemen "Akara".
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Akara wordt gesloten.
 3. Webruimte: gereserveerde opslagruimte op één of meerdere servers welke ingericht is voor dataopslag waarbinnen een website en/of applicatie(s) en module(s) geplaatst is/zijn.
 4. Applicatie of module: een al-dan-niet door Akara ontwikkelde toepassing die door de opdrachtgever of diens aangewezen personen gebruikt kan worden. Dit gebruik geschiedt, tenzij anders overeengekomen en schriftelijk bevestigd, onder licentie.
 5. Account: een abonnement om tegen betaling toegang te verkrijgen tot een online-service zoals e-mail en/of hosting.
 6. Hostingpakket: een abonnement om tegen betaling opslagruimte te huren voor het opvangen en bewaren van e-mail en/of webruimte t.b.v. het plaatsen van een website.


Artikel 2 Toepasselijkheid
 1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Akara.
 2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Akara niet bindend en niet van toepassing.


Artikel 3 Wijziging en beëindiging van de overeenkomst
 1. De overeenkomst kan uitsluitend tegen het einde van een kalendermaand en na het verstrijken van de minimumduur schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Houderschap domeinnamen en abonnementen worden standaard per zes maanden gefactureerd.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Akara recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken (bezettings)verlies. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen, na voldoening van de openstaande nota's én na voldoening van het ontstane (bezettings)verlies ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever, tenzij zulks niet mogelijk is dan wel niet uit de overeenkomst en/of uit (artikel 11 van) deze algemene voorwaarden voortvloeit.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Akara, zal Akara in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn. Overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden kan enkel en alleen geschieden na voldoening van de openstaande nota's én na voldoening het ontstane (bezettings)verlies.
 4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Akara extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 5. Akara kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Akara niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
 6. Akara heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer op zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
 7. Akara heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien opdrachtgever in strijd handelt met wet en/of regelgeving dan wel met algemeen aanvaarde normen en waarden.


Artikel 4 Levering en leveringstijd
 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Akara het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Akara aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Akara worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Akara zijn verstrekt, heeft Akara het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Akara de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 4. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Akara zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht.
 5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het in de optiek van Akara voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Zolang aanpassing van de overeenkomst niet heeft plaatsgevonden, heeft Akara het recht haar werkzaamheden op te schorten.
 6. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.
 7. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of verregaande consequenties zal hebben, zal Akara de opdrachtgever hierover inlichten.
 8. Bij aanvraag en registratie van een domeinnaam en/of een hostingpakket dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele dagen.
 9. Akara is nimmer verantwoordelijk voor gevolgschade van welke aard ook m.b.t. de verhuizing van een domeinnaam, website en/of hostingpakket.
 10. Diensten en producten zijn declarabel vanaf het moment dat ze ter beschikking staan van opdrachtgever.


Artikel 5 Opschorting en ontbinding
 1. Akara is onder andere bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Akara op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Akara de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien opdrachtgever de overeenkomst tot vervaardiging van een website, applicatie of levering van een dienst, voortijdig annuleert is er 40% van de totale overeengekomen som verschuldigt. Indien reeds met de werkzaamheden is begonnen zal naar rato dit percentage kunnen worden verhoogd.


Artikel 6 Overmacht
 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Akara geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Akara niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Akara worden daaronder begrepen. Onder overmacht wordt voorts verstaan de omstandigheid die zich voordoet indien een website wegens technische redenen niet functioneert.
 3. Akara heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Akara zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade door Akara aan de opdrachtgever.
 5. Voor zoveel Akara ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Akara gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 7 Data- en e-mailverkeer / opslagruimte
 1. Het maximaal toegestane dataverkeer en de maximale toegestane opslagruimte verschilt per type hostingpakket. De actuele waarden zijn te vinden op de website van Akara. Indien Akara het noodzakelijk acht de waarden te wijzigen is zij daartoe - zonder voorafgaande mededeling aan opdrachtgever - gerechtigd.
 2. Wanneer het dataverkeer of de opslagruimte het maximum overschrijdt dan wordt de opdrachtgever in de gelegenheid gesteld of een toeslag te betalen voor de overschrijding of het hostingpakket te upgraden. Indien opdrachtgever van geen van de voornoemde mogelijkheden gebruik wenst te maken dan is Akara gerechtigd het account te sluiten en/of het account te verwijderen van haar servers.
 3. Indien er exceptioneel (plotseling en extreem) veel dataverkeer wordt geconstateerd kan Akara het account met onmiddellijke ingang sluiten of verwijderen zonder de opdrachtgever hierover te informeren. Akara is alsdan niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van het sluiten of verwijderen van het account.
 4. Akara streeft naar een optimale bereikbaarheid van de servers, wanneer deze in gevaar komt, door toedoen van één van de opdrachtgevers, zal Akara naar eigen inzicht actie ondernemen en datgene doen dat zij juist acht. Akara is alsdan niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de ondernomen actie.
 5. Indien er sprake is van bulkmail c.q. het verspreiden van spam dat direct of indirect betrekking heeft op domeinnamen en/of accounts welke door Akara beheerd worden, dan is Akara - zonder voorafgaand overleg daartoe - gerechtigd tot sluiting van het domein over te gaan. De eventuele kosten die hiermee gepaard gaan, dienen door opdrachtgever vergoed te worden. Akara is alsdan niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de sluiting van het domein.
 6. Voor opdrachtgevers die gebruik maken van webmail wordt de mail bewaard. De hoeveelheid opslagruimte verschilt per type hostingpakket. Akara is gerechtigd de mailboxen op te schonen en berichten ouder dan 30 dagen te verwijderen.
 7. Opdrachtgever dient te allen tijde zorg te dragen voor voldoende beveiliging van zijn data, onder meer door middel van het maken van voldoende back-ups. Akara is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies of beschadigingen van programmatuur door welke oorzaak dan ook ontstaan.


Artikel 8 Prijzen/honorarium
 1. Alle in deze voorwaarden genoemde prijzen, overeengekomen prijzen, honorarium en kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Akara, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Jaarlijks, steeds met ingang van 1 januari, zullen de door Akara gehanteerde uurtarieven worden gewijzigd en een inflatiecorrectie ondergaan.
 3. Akara heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden tijdig aan opdrachtgever bekend gemaakt.
 4. Bij opdrachten met een langdurige looptijd zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.


Artikel 9 Betaling
 1. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder setup-, configuratie, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.
 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Akara niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 3. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen vooraf te worden voldaan per automatische incasso of overmaking van factuur.
 4. Akara stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst. Deze factuur kan, naar inzicht van Akara, digitaal en/of per post gestuurd worden.
 5. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Akara aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.
 6. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt.
 7. Wanneer opdrachtgever de betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt is Akara gemachtigd het account (tijdelijk) te sluiten en/of buiten werking te stellen, het eigendom en beheer van de domeinna(a)m(en) over te nemen en eventuele binnenkomende e-mailberichten in bewaring te stellen totdat achterstallige betalingen zijn voldaan, onverminderd de betalingsverplichting gedurende de looptijd van het abonnement. Indien Akara dit wenselijk acht kan Akara een autoresponder activeren waardoor de afzenders van een e-mailbericht automatisch een e-mailbericht retour ontvangen waarin aangegeven wordt dat het verzonden bericht niet afgeleverd kan worden bij de verwachte ontvanger. Akara is vrij in de opstelling van de tekst voor de autoresponder.
 8. Mocht na betalingssommering van de daartoe aangewezen partijen als zijnde een incassobureau, advocaat of deurwaarder blijken dat de opdrachtgever niet in staat geacht kan worden de betalingsverplichting(en) binnen afzienbare tijd te voldoen is Akara vrij in het ten gelde maken van de beschikbaar gestelde diensten, producten en domeinna(a)m(en).
 9. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen acht dagen na factuurdatum aan Akara kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Akara een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 10. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Akara op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 11. Akara heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen in de eerste plaats in mindering te laten strekken van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 12. In geval van automatische incasso dient opdrachtgever zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening.
 13. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn of het bedrag niet geïncasseerd kon worden middels automatische incasso dan is opdrachtgever alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De kosten worden berekend conform het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
 14. Indien Akara in een gerechtelijke procedure (grotendeels) in het gelijk wordt gesteld dan komen alle kosten die zij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.
 15. Verhuiscodes m.b.t. domeinnamen worden verstrekt nadat opdrachtgever alle facturen voldaan heeft aan Akara incl. de eventuele kosten die gemoeid zijn met het verstrekken van de verhuiscodes.


Artikel 10 Intellectuele eigendomsrechten
 1. Het is opdrachtgever toegestaan de op de Akara site aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware, spyware en adware), te downloaden en te gebruiken.
 2. Alle intellectuele eigendomsrechten die bij het uitvoeren van de overeenkomst ontstaan, berusten bij Akara.
 3. Zonder schriftelijke toestemming van Akara is het niet toegestaan wijzigingen door te voeren op grafische onderdelen, de website(s) en/of applicatie(s).
 4. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. "shareware") te respecteren en vrijwaart Akara van enige aanspraak van een derde voor (vermeende) inbreuk van enig recht van die derde veroorzaakt door het gebruik van door opdrachtgever verstrekte software en/of andere werken.


Artikel 11 Eigendom en eigendomsvoorbehoud
 1. Het door Akara vervaardigde materiaal evenals het door de opdrachtgever beschikbaar gestelde materiaal waaronder ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en (elektronische) bestanden worden, zijn en blijven eigendom van Akara ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht.
 2. Alle door Akara verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Akara worden verpand, verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 3. Alle door Akara ontwikkelde materialen, websites, applicaties en modules mogen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Akara, niet aangepast, gewijzigd, verveelvoudigd en/of overgenomen worden. Indien opdrachtgever zonder toestemming websites, applicaties en modules aanpast, wijzigt, verveelvoudigt en/of overneemt (over laat nemen) dan is opdrachtgever hiervoor een eenmalige boete van € 25.000,-- (zegge: vijfentwintigduizendeuro) verschuldigd en voorts voor elke dag dat geen toestemming is gegeven is opdrachtgever een boete van € 1.000,-- (zegge: éénduizendeuro)verschuldigd.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht onverwijld doch uiterlijk binnen 3 dagen nadat opdrachtgever kennis heeft genomen van de beslaglegging dan wel van de te vestigen rechten Akara daarvan op de hoogte te stellen.
 5. Akara is gemachtigd haar (bedrijfs)gegevens, een verwijzing, hyperlink, banner of andere promotionele uiting te plaatsen op of te verwerken in de website van de opdrachtgever die verwijst naar de website van Akara.


Artikel 12 Aansprakelijkheid / Vrijwaringen
 1. Akara is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Akara weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Akara kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Akara of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Akara.
 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Akara slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Akara voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs)stagnatie.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Akara voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde materialen, producten en diensten van Akara.
 4. Opdrachtgever kan Akara niet aansprakelijk stellen voor eventuele onbereikbaarheid en/of uitval van de webservers en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen. (Vervolg)schade is nimmer verrekenbaar. Zonder melding vooraf kunnen door derden werkzaamheden aan Akara-apparatuur worden uitgevoerd in algemeen belang. Akara zal trachten deze onderhoudsperiode zo kort mogelijk te laten duren maar beroept zich hierbij op overmacht en is derhalve voor ontstane schade nimmer aansprakelijk.
 5. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Akara kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Akara is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
 6. Indien opdrachtgever aan Akara materiaal, informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat daardoor geen inbreuk op eigendoms- of auteursrechten van derden wordt gemaakt, alsmede dat het materiaal, de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Akara mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
 8. Indien Akara aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Akara te verstrekken uitkering, althans tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Akara voor directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal € 1.750,-- (zegge: zeventienhonderdenvijftigeuro).
 9. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Akara. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Akara als gevolg daarvan lijdt.
 10. Op door Akara ontwikkelde danwel gerealiseerde en opgeleverde websites wordt 2 maanden garantie gegeven. Binnen deze periode worden schriftelijk gemelde onvolkomenheden of bugs kosteloos verholpen. Nadien komen de werkzaamheden en/of gemaakte kosten voor rekening van de opdrachtgever.
 11. Regelmatig worden applicatie, modules, servers en systemen geüpdate om de veiligheid en betrouwbaarheid te waarborgen, om misbruik te voorkomen of om bijvoorbeeld verbeteringen in de systemen door te voeren. Akara probeert deze updates gestructureerd en gepland uit te voeren en de invloed op websites of webwinkels tot een minimum te beperken en, voor zover mogelijk, opdrachtgevers hierover te informeren. Ondanks de voorzorgsmaatregelen van Akara zijn en blijven opdrachtgevers verantwoordelijk voor het functioneren van de eigen website(s) en webwinkel(s). Daarom dienen opdrachtgevers regelmatig het functioneren van de eigen applicatie(s)/module(s) en website(s)/webwinkel(s) te controleren. Vanzelfsprekend zal Akara, na melding van opdrachtgever, z.s.m. overgaan tot actie en eventuele problemen oplossen.


Artikel 13 Overdracht van rechten en verplichtingen

Akara is gerechtigd de plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever.


Artikel 14 Buitengebruikstelling
 1. Akara heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Akara niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Akara zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Akara kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Akara gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan, groot € 100,- excl. BTW.
 3. Akara zal de toegang tot de website en/of de informatie van opdrachtgever onmogelijk maken, dan wel de website en/of de informatie verwijderen zodra een rechter of administratieve autoriteit dit heeft bevolen. Hierdoor wordt Akara niet schadeplichtig jegens wederpartij.


Artikel 15 Reclame
 1. Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Akara. De schriftelijke melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klachten te bevatten, zodat Akara in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Akara die werkzaamheden verrichten die noodzakelijk zijn én redelijkerwijs van haar kunnen worden gevergd teneinde aan de overeenkomst te voldoen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Akara slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.
 4. Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.


Artikel 16 Niet-overname personeel

Indien opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede binnen één jaar na beëindiging daarvan, op enige wijze medewerkers van Akara of van ondernemingen waarop Akara ter uitvoering van deze overeenkomst een beroep heeft gedaan in dienst neemt dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laat werken dan is opdrachtgever hiervoor een eenmalige boete van € 75.000,-- (zegge: vijfenzeventigduizendeuro) verschuldigd, tenzij opdrachtgever schriftelijke toestemming van Akara heeft verkregen.


Artikel 17 Geschillenregeling en toepasselijk recht
 1. Alle geschillen, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig wordt beschouwd, welke tussen partijen mochten ontstaan betreffende de (uitleg van de bepalingen van de) overeenkomst, zowel die van juridische als van feitelijke aard, zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de Rechtbank in de regio waarin Akara gevestigd is.
 2. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Akara en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, als wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 3. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 Inschrijven nieuwsbrief